GEVRAAGD EN ONGEVRAAGD ADVIES

De adviesraad geeft advies aan het College van Burgemeester & Wethouders over leefbaarheid voor mensen en het meedoen in de maatschappij. De gemeente heeft als taak mensen te ondersteunen zelfstandig te kunnen leven, als ze het (tijdelijk) niet redden. Adviezen over plannen of uitvoering van nieuw beleid, worden op diverse manieren gecommuniceerd. Er is maandelijks overleg met de wethouders en/of beleidsmedewerkers.

GEVRAAGD EN ONGEVRAAGD ADVIES

De adviesraad geeft advies aan het College van Burgemeester & Wethouders over leefbaarheid voor mensen en het meedoen in de maatschappij. De gemeente heeft als taak mensen te ondersteunen zelfstandig te kunnen leven, als ze het (tijdelijk) niet redden. Adviezen over plannen of uitvoering van nieuw beleid, worden op diverse manieren gecommuniceerd. Er is maandelijks overleg met de wethouders en/of beleidsmedewerkers.

GEVRAAGD EN ONGEVRAAGD ADVIES

De adviesraad geeft advies aan het College van Burgemeester & Wethouders over leefbaarheid voor mensen en het meedoen in de maatschappij. De gemeente heeft als taak mensen te ondersteunen zelfstandig te kunnen leven, als ze het (tijdelijk) niet redden. Adviezen over plannen of uitvoering van nieuw beleid, worden op diverse manieren gecommuniceerd. Er is maandelijks overleg met de wethouders en/of beleidsmedewerkers.

Advies januari 2023
Herijking minimaregelingen

Werkgroep: Bestaanszekerheid
Probleemstelling:
Gevraagd advies aan de ASD

Advies ASD:

Voldoen de minimaregelingen in de gemeente Houten aan het doel waarvoor ze bedoeld zijn en is het verstandig om de percentages die gebruikt worden met elkaar hetzelfde te maken? De werkgroep Bestaanszekerheid van de ASD heeft op verzoek van het College van Burgemeester en Wethouders (College van B&W) een gevraagd advies gegeven op het onderzoek naar de verschillende minimaregelingen binnen Houten. Een van de vragen waarover wij geadviseerd hebben is of de percentages die gebruikt worden voor de bepaling of iemand recht heeft op een van de regelingen, met elkaar gelijkgetrokken zouden moeten worden. Voor de ene regeling wordt uitgegaan van 100% van het minimum-inkomen, terwijl voor een andere regeling uitgegaan wordt van 130%. In verband met de huidige hoge prijzen voor boodschappen en energie zou het gelijk trekken van de bedragen van de regelingen terecht zijn. En misschien dan ook wel naar het hoogste percentage dat gebruikt wordt. We hebben gekeken naar de effecten die door een verhoging bedoeld of onbedoeld zouden optreden. In het onderstaande advies leest u er meer over. Daar leest u ook de reactie van het College van B&W terug

Voor het volledige advies, zie het bijgaande bestand.

Advies-doc-image

Advies 15-10-2021
Lokale Innovatieagenda HWT en op Koers 2021

Werkgroep: Bestaanszekerheid
Probleemstelling:
Betreft advies op evaluatie HWT en op Koers 2021

Advies ASD:

Eerder door de ASD geadviseerde elementen zoals visie, prioriteiten en de aansluiting bij de leefwereld en maatwerk dichtbij de burger zijn terug te vinden in het programma. Er wordt innovatief gewerkt. De Gemeente Houten zet zich goed in. Verbeteringen zijn er volgens de ASD mogelijk op gebied van bestaanszekerheid. De keuze voor een baan, vrijwilligerswerk of een uitkering, is voor iedereen anders. Het is afhankelijk van eigen keuze en de persoonlijke omstandigheden en opvoeding. Wat betreft arbeid moet deze gericht zijn op langdurend en lonend, dus boven het bestaansniveau. Voor mensen met een grote achterstand op de arbeidsmarkt is extra uitwerking en begeleiding nodig. Het is een intensieve werkwijze, er kunnen nu 20 mensen op jaarbasis ondersteund worden. De wens van de ASD is om meer mensen te begeleiden.

Voor het volledige advies, zie het bijgaande bestand.

Advies-doc-image

Ongevraagd advies 11-11-2021
beschut werken (WSW)

Werkgroep: Bestaanszekerheid
Probleemstelling:
Betreft advies inkoop WSW en Beschut werkplaatsen

Advies ASD:

De gemeente is medeverantwoordelijk voor het beleid van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) maar neemt niet deel aan gemeenschappelijke regelingen. Hierdoor kan de Gemeente Houten onvoldoende invloed uitoefenen of arbeidsplaatsen creëren. Een voorbeeld is Beschut Werkplaatsen. De ASD adviseert de gemeente om aansluiting te zoeken bij de regionale uitvoering vanuit de WIL.

Aandachtspunten die de ASD meegeeft zijn:

  • Inspelen op de leefwereld van de inwoner
  • Rekening houden met kwetsbaarheid van de burger en de benodigde regelmaat, structuur en veiligheid.
  • Schrijven van een langetermijnvisie voor de uitvoering van de WSW/beschut werken.
  • De Gemeente kan meer de regiefunctie pakken
  • WerkwIJSS onder brengen bij de WIL voor eenduidige aansturing

Voor het volledige advies, zie het bijgaande bestand.

Advies-doc-image

Samen bouwen aan een SOCIAAL HOUTEN!

SIGNALEREN

ADVISEREN

MONITOREN

Samen bouwen aan een SOCIAAL HOUTEN!

Samen bouwen
aan een SOCIAAL HOUTEN!

SIGNALEREN

ADVISEREN

MONITOREN