GEVRAAGD EN ONGEVRAAGD ADVIES

De adviesraad geeft advies aan het College van Burgemeester & Wethouders over leefbaarheid voor mensen en het meedoen in de maatschappij. De gemeente heeft als taak mensen te ondersteunen zelfstandig te kunnen leven, als ze het (tijdelijk) niet redden. Adviezen over plannen of uitvoering van nieuw beleid, worden op diverse manieren gecommuniceerd. Er is maandelijks overleg met de wethouders en/of beleidsmedewerkers.

GEVRAAGD EN ONGEVRAAGD ADVIES

De adviesraad geeft advies aan het College van Burgemeester & Wethouders over leefbaarheid voor mensen en het meedoen in de maatschappij. De gemeente heeft als taak mensen te ondersteunen zelfstandig te kunnen leven, als ze het (tijdelijk) niet redden. Adviezen over plannen of uitvoering van nieuw beleid, worden op diverse manieren gecommuniceerd. Er is maandelijks overleg met de wethouders en/of beleidsmedewerkers.

GEVRAAGD EN ONGEVRAAGD ADVIES

De adviesraad geeft advies aan het College van Burgemeester & Wethouders over leefbaarheid voor mensen en het meedoen in de maatschappij. De gemeente heeft als taak mensen te ondersteunen zelfstandig te kunnen leven, als ze het (tijdelijk) niet redden. Adviezen over plannen of uitvoering van nieuw beleid, worden op diverse manieren gecommuniceerd. Er is maandelijks overleg met de wethouders en/of beleidsmedewerkers.

Advies 15-10-2021
Lokale Innovatieagenda HWT en op Koers 2021

Werkgroep: Bestaanszekerheid
Probleemstelling:
Betreft advies op evaluatie HWT en op Koers 2021

Advies ASD:

Eerder door de ASD geadviseerde elementen zoals visie, prioriteiten en de aansluiting bij de leefwereld en maatwerk dichtbij de burger zijn terug te vinden in het programma. Er wordt innovatief gewerkt. De Gemeente Houten zet zich goed in. Verbeteringen zijn er volgens de ASD mogelijk op gebied van bestaanszekerheid. De keuze voor een baan, vrijwilligerswerk of een uitkering, is voor iedereen anders. Het is afhankelijk van eigen keuze en de persoonlijke omstandigheden en opvoeding. Wat betreft arbeid moet deze gericht zijn op langdurend en lonend, dus boven het bestaansniveau. Voor mensen met een grote achterstand op de arbeidsmarkt is extra uitwerking en begeleiding nodig. Het is een intensieve werkwijze, er kunnen nu 20 mensen op jaarbasis ondersteund worden. De wens van de ASD is om meer mensen te begeleiden.

Voor het volledige advies, zie het bijgaande bestand.

Advies-doc-image

Ongevraagd advies 11-11-2021
beschut werken (WSW)

Werkgroep: Bestaanszekerheid
Probleemstelling:
Betreft advies inkoop WSW en Beschut werkplaatsen

Advies ASD:

De gemeente is medeverantwoordelijk voor het beleid van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) maar neemt niet deel aan gemeenschappelijke regelingen. Hierdoor kan de Gemeente Houten onvoldoende invloed uitoefenen of arbeidsplaatsen creëren. Een voorbeeld is Beschut Werkplaatsen. De ASD adviseert de gemeente om aansluiting te zoeken bij de regionale uitvoering vanuit de WIL.

Aandachtspunten die de ASD meegeeft zijn:

  • Inspelen op de leefwereld van de inwoner
  • Rekening houden met kwetsbaarheid van de burger en de benodigde regelmaat, structuur en veiligheid.
  • Schrijven van een langetermijnvisie voor de uitvoering van de WSW/beschut werken.
  • De Gemeente kan meer de regiefunctie pakken
  • WerkwIJSS onder brengen bij de WIL voor eenduidige aansturing

Voor het volledige advies, zie het bijgaande bestand.

Advies-doc-image

Samen bouwen aan een SOCIAAL HOUTEN!

SIGNALEREN

ADVISEREN

MONITOREN

Samen bouwen aan een SOCIAAL HOUTEN!

Samen bouwen
aan een SOCIAAL HOUTEN!

SIGNALEREN

ADVISEREN

MONITOREN