Lees meer ↓

Doel

De werkgroep Jeugdhulp richt zich op positieve en negatieve ontwikkelingen op het gebied van jeugdhulp. Deze ontwikkelingen kunnen gaan over de toeleiding naar jeugdhulp, het aanbod en de organisatie van jeugdhulp, of de uitvoering van de jeugdhulp. De werkgroep signaleert trends in het veld, o.a. via ouders en jeugdigen, maakt deze bespreekbaar en deelt deze met de gemeente Houten.

 

Doelgroep

Ouders van jeugdigen die wonen in de gemeente Houten en extra ondersteuning op het gebied van jeugd en/of jeugdhulp nodig hebben.

 

Visie en missie

Bewerkstelligen van een effectieve en efficiënte inzet van jeugdhulp, waarbij jeugdhulp voor alle ouders en jeugdigen laagdrempelig beschikbaar is wanneer dit nodig is.

 

Doelstellingen en uitgangspunten

Om het doel, de visie en missie van de werkgroep Jeugdhulp te bereiken heeft de werkgroep Jeugdhulp enkele doelstellingen en inhoudelijke uitgangspunten geformuleerd:

  • De werkgroep biedt burgers een platform voor netwerkvorming, informatie-uitwisseling, kennisdeling, signalering en monitoring.
  • De werkgroep vertaalt de informatie die zij ophalen uit het veld en bij ouders/ jeugdigen tot een advies aan de adviesraad en daarmee de gemeente Houten.
  • De werkgroep zal gevraagd en ongevraagd advies geven wanneer zij dit naar aanleiding van trends en ontwikkelingen uit het veld nodig achten.
  • Ontwikkelingen uit het veld bij ouders van kinderen met jeugdhulp ophalen door zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande netwerken.
  • Inhoudelijk wil de werkgroep Jeugdhulp contact hebben met ouders/ jeugdigen, netwerken en ervaringsdeskundigen vanuit het gehele brede spectrum van jeugdhulp.
  • De werkgroep behartigt niet de belangen van ouders van kinderen met Jeugdhulp in persoonlijke casuïstiek.

 

Samenstelling leden

De werkgroep Jeugdhulp wil kunnen signaleren en adviseren over het gehele spectrum aan jeugdhulp. Dit betekent dat het netwerk wat aangesloten is bij de werkgroep ook divers is.

De werkgroep Jeugdhulp verdeelt de samenstelling van leden in 3 verschillende lagen. Per laag wordt uitgegaan van verschillende inzet en rollen van leden.

  1. Kernteam: overkoepelende visie/overstijgende blik.
  2. Ervaringsdeskundigen: Mensen die we kunnen inzetten of raadplegen vanuit hun kennis en ervaring.
  3. Achterban: bestand met verwante leden die vanuit verschillende disciplines en ervaringsdeskundigheid graag mee willen denken.

Nieuws

Adviezen

Agenda

Teamleden Jeugdhulp